2012 - Nhà truyền thống Petro Gas Vietnam

Nhà truyền thống, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 60m²
Thực hiện: Thiết kế