2014 - Bệnh viện Pháp-Việt tại Hà Nội

Bệnh viện tư, Hà Nội, Việt Nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 28,990 m²
Thực hiện: Thiết kế & Đại diện chủ đầu tư

2012 - CMI

Bệnh viện tư nhân, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 300 m² cho việc cải tạo và mở rộng
Thực hiện: Thiết kế